Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A www.anretours.hu

  weboldal látogatói és az Anré Tours Utazási Iroda Kft. Ügyfelei részére

 

1.Bevezetés

 

1.1  . Az Anré Tours Utazási Iroda Kft. (Székhely/Levelezési cím: 1026, Budapest, Pasaréti út 86/a, 5 lph 4/9, Cégjegyzékszám: 01-09-723467, Nyilvántartásba vételi szám: U-000454, Tel. +36 70 333 45 51, e-mail: info@anretours.hu), mint adatkezelő, a továbbiakban, mint Anré Tours Kft vagy adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

Az Anré Tours Utazási Iroda Kft. a sífutó és nordic walking utazásokkal kapcsolatban az érdeklődők és ügyfelek által megadott személyes adatokat a Bozsik Sífutó Iskola Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. –el (Székhely/Levelezési cím: 1146, Budapest, Thököly út 131/b, Cégjegyzékszám: 01-09-72346701-09-305922, Tel.:+36 (1) 413 3546 ) együttműködve kezeli. Így a Bozsik Sífutó Iskola Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., mint közös adatkezelő jár el ezeknél az utaknál. Ezen adatkezelésre a www. Anretours.hu web oldalon található Sífutó –és nordic walking utak megnevezésű adatkezelési tájékoztató vonatkozik.

 

1.2. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

2. Fogalommeghatározások

1. GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

6. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele, úgy hogy helyreállításuk nem lehetséges

9. Adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó megsemmisítése

10. Adattovábbítás: az adatok elérhetővé tétele harmadik fél számára

11. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 14. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

12. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

  

3. Az Anré Tours Kft. adatkezelési irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait. 

3.1. Anré Tours Kft. az utazási vállalkozói tevékenységgel összefüggő  személyes ügyféladatokat kezeli. Szerződés létrejöttekor, utazási szolgáltatások igénybevétele esetén továbbítja az adatokat a szerződések megvalósításához nélkülözhetetlen egyéb szolgáltatók (más utazási irodák, szállodák, légitársoságok, autóbuszos szállító cégek, biztosítók) felé.

A továbbítás saját és külső foglalási rendszereken és elektronikusan e-mail formájában történik. Megrendelés esetén az Anré Tours ügyfelei konkrét tájékoztatást kapnak azokról a szolgáltatókról akiknek az adatok továbbításra kerülnek.

Az Anré Tours Kft. utazásközvetítőként, más utazási irodai szolgáltatás értékesítése során továbbítja az ügyfél adatait az utazásszervező iroda felé.

 

3.2 Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

3.3 A személyes adatok tárolása a törvény által előírt határideig történik, utána az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok biztonságát megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja.

3.4 Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni az Anré Tours utazási szolgáltatásait, szükséges a kért személyes adatok megadása. A szállodai foglalásoknál név, születési dátum, külöleges étkezés megadása, míg a repülőjegy-és autófoglalásoknál név, születési dátum, hivatalos dokumentum száma szükséges a foglalásnál.

Az érintett személy ajánlatkérésnél nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Az utazási szerződés létrejötte többnyire azonban a kért személyes adatok nélkül nem lehetséges.

3.5 Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse és törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

4. Fontos adatkezelési információk

(adatkezelés célja, jogköre, időtartama, személyes adatok  köre) 

4.1. Ajánlatkérés

 • Az adatkezelés célja: utazási igények felmérése, szerződés előkészítése és kapcsolatfelvétel írásban vagy telefonon.
 • A regisztrációs adatkezelés jogalapja:  a szerződés megkötéséhez szükséges megelőző lépések megtétele.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon, telefonon vagy e-mailen keresztül ajánlatot kérő személyek
 • A kezelt adatok köre: név, nem, cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződés megkötéséig.
 • Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás, kapcsolattartás és az utazással kapcsolatos szolgáltatások kivitelezhetősége miatt. A pontos név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. 

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

4.2. Megrendelés, értékesítés és utazásszervezés

 • Az adatkezelés célja: az Anré Tours Kft. és partnerirodái által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele, kapcsolatfelvétel írásban vagy telefonon, visszaigazoló e-mail küldése, szerződés megkötése, számlázás.  
 • A adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötéséhez szükséges megelőző lépések megtétele. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: az Anré Tours Kft. ügyfelei
 • A kezelt adatok köre: név, nem, cím, e-mail cím, telefonszám, útlevél vagy személyi igazolvány száma, aláírás, szerződés dátuma, megrendelt szolgáltatások köre.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás alapján a szerződésre vonatkozóan 6 év, a számviteli bizonylatok tekintetében 8 év.
 • Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai, az adatkezelő könyvelője,az Anré Tours Kft. külföldi-és belföldi partnerei az adott szerződés vonatkozásában.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  

4.2.1 Vízum ügyintézés

Erre akkor van szükség ha az ügyfél olyan országba utazik ahol a belépés vízumhoz kötött. Ilyenkor a vízumkérelemhez egy vízumkérő adatlapot szükséges kitölteni amelyhez fényképet is kell csatolni.

A megismert és kezelt adatok köre az ügyfél állampolgárságától és az úticéltól függ.

Az adatkezelő az adatokat kizárólag a vízumkérelmet intéző hatóságnak vagy vízumközpontnak továbbítja.

A kezelendő adatokat adatkezelő a vízumkérelem benyújtása előtt hozza az ügyfél tudomására.

 

4.3 Számlakiállítás

 • Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése www.innvoice.hu  számlázási rendszerből.
 • Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: az Anré Tours Utazási Iroda ügyfelei
 • A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, cég esetén adószám és cégnév, számlakiállítás időpontja, számla kelte, teljesítése, számlázási tételek.
 • Az adatkezelés időtartama: Számviteli törvény 169§ -ban előírtak szerint 8 év.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai valamint az adatkezelő könyvelője.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 • A számlázási adatok módosítása törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken a törvényileg rögzített előírások figyelembe vételével.

  

4.4. Hírlevél küldés

A www.anretours.hu weboldal tulajdonosaként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

 • Az adatkezelés célja: utazási akciók, utazási ismertetők, utazási szolgáltatások, információk témakörű hírlevelek küldése, maximum heti 1 alkalommal, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. 
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Anré Tours Utazási Iroda Kft. utazási ajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail, feliratkozás időpontja, IP cím.
 • Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 • Az adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben (info@anretours.hu), telefonon (+36 70 333 45 51) vagy levélben (Anré Tours Utazási Iroda Kft. 1026, Bp., Pasaréti út 86/a, 5 lph 4/9)

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

4.5. Sütik (cookie-k)

A www.anretours.hu weboldal sütiket/cookiekat alkalmaz.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 

A www.anretours.hu weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

 • Az adatkezelésben érintettek köre: a www.anretours.hu  weboldal látogatói.
 • Az adatkezelés célja: az adatkezelő  a szolgáltatás teljesítése valamint a visszaélések megakadályozása céljából azonosja és nyomon követi a látogatókat.
 • Az adatkezelés jogalapja:  A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
 • Az adatok megismerésére jogosult: adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

4.6 Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást           használja            □ nem használja

 

Google Analytics alkalmazása esetén: 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 

5. Adatfeldolgozók

 

Tárhelyszolgáltató: Systech Global Kft. (Székhely: 1068, Budapest, Király utca 80., Telefon: +36 20996 9661, e-mail: smsadmin@systech.hu)

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal és levelezési szerver működésének biztosítása.
 • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Számlázó szoftver szolgáltató:InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. (Székhelye: 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 76. D. ép. 3. em. 14.; cégjegyzékszáma: 18-09-105743; adószáma: 13172167-2-18)

 Az InnVoice Felhő szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott, saját ügyfeleikre, megrendelőikre vonatkozó számlázási adatok tekintetében az InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft. kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez.

Ezen adatokra vonatkozóan az InnVoice az adatkezelést értintő érdemi döntést nem hoz, azokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, és az adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli, saját céljára adatkezelést nem végez. A Felhasználók által rendelkezésére bocsátott, megrendelői, vásárlói számlázási adatokat az InnVoice az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.

 • A tevékenység megnevezése: megrendelt szolgáltatás kiszámlázása során keletkező számlához kapcsolódó számlázási rendszer működtetése
 • Az adatkezelés célja: 
 • A kezelt adatok: Számlát kapó neve, címe (irányítószám, város, utca, ország), cég esetén adószáma, e-mail címe, telefonszáma, képviselő neve, telefonszáma, a megrendelt szolgáltatás megnevezése, részvételi díj feltüntetése.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: jogszabályi kötelezettség alapján 
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapuló adatkezelés.

Az InnVoice a szolgáltatás igénybevétele során részére átadott személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben átadhatjaaz adatvédelmi nyilatkozatának 4. pontjában meghatározott adatfeldolgozók részére. https://www.innvoice.hu/web/adatvedelmi-nyilatkozat/

 1. július 1-től jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Online Számla rendszerébe továbbításra kerülnek azon számlaadatok, amelyekre vonatkozóan a belföldi adóalanyra áthárított általános forgalmi adó – áfa – összege nagyobb vagy egyenlő, mint 100 ezer forint. Az adatbejelentésben kizárólag ezen kritériumnak megfelelő számlák szerepelnek, egyéb személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 

Utazási rendszer és web oldal szolgáltató: Utazásirendszer Kft. (Dayka Gábor utca 3. 404/A
1118 Budapest, Cégjegyzékszám: 01-09-191670, Adószám: 24958330-2-43) 

 

 • A tevékenység megnevezése: web oldal üzemeltetése, utazási szoftver üzemeltetése
 • Az adatkezelés célja: a weboldal megjelenése. Az utazási szoftveren keresztül az utazási iroda működésének biztosítása.
 • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal valamint az utazási szoftver működésének végéig, szerződéses megállapodás szerint. 
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

  

7. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-       AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

-       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

-       A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

-       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.